Начало

Българското ядрено дружество (БЯД) е организация с обществено полезна дейност, чиято главна цел е да съдейства за всестранното развитие на науката, технологиите и практиката за безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели, като допринася за постигането на разбиране, обективно отношение и добронамереност от страна на обществеността по въпросите на ядрената енергетика. БЯД концентрира своите усилия в следните направления:

  • Да осигури форум за обмяна на знания и идеи и да спомага за повишаване на професионалната квалификация на своите членове;
  • Да насърчава разширяването на безопасното използване на дости­женията на ядрената наука за благото на обществото;
  • Да поддържа диалог с обществеността по въпросите на ядрената наука и практика и да съдейства за повишаването на радиологичната култура на населението;
  • Да сътрудничи с държавни институции, стопански предприятия и неправителствени организации по въпросите на ядрената наука и практика чрез своя експертен потенциал.

 

“Референдум за АЕЦ “Белене” -позиция на БЯД”

 Българско Ядрено дружество подкрепя инициативата за обявяването на 17 юни за ден на ядрената безопасност

на линка по долу може да се регистрирате:

 

Обща информация относно напредъка в реализацията на инвестиционното намерение за изграждане на нова ядрена мощност на площадка К„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАДвиж ощеДекларация за АЕЦ "Белене"Вече около 40 години България заема достойно място сред напредналите страни в света с най-модерната технология за добив на електроенергия - ядрената.България е измежду страните в ЕС изпълнила всички препоръки на Групата по ядрени въпроси към Европейския съвет за достигане и поддържане на високо ниво на ядрена безопасност.Целият текст вижте туквиж ощеОбщо отчетно изборно събрание на дружеството 25 април 2014 гпоканавиж ощеПРОЕКТ за ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЯД планвиж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество