Начало /  /  / Годишна конференция на БЯД 2012
 
Годишна конференция на БЯД
 
Годишна конференция на БЯД 2012

Годишна конференция на БЯД 2012

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Overall conception for severe accident management at Units 5&6 of NPP Kozloduy. European projects on severe accident investigation with buklgarian participation,D. Popov 1,I.Ivanov ,2, 1 Kozloduy NPP,Technical University of Sofia
 2. 2 Analysis of the QUENCH-14 bundle experiment using ASTECv2.0R2p2, P. Kaleychev 1,, Juri Stucker 2, H. Muscher 2,1 Technical University of Sofia,Karlsruhe Institute of Technology
 3. 3 Правни аспекти на идентифицирането и въздействието на риска при управлението на радиоактивните отпадъци, Олга Борисова, ДПРАО, Нови хан
 4. 4 Вътрешен одит на Система за управление на ядрени съоръжения и дености  /IAEA GS-R-3, ISO 19011/, М.Мирчев , Р.Боюклиева,EQE
 5.  Лицензиране на ядрени съоръжения в България, Д. Димитрова,АЯР 
 6. 6 The Process of Stress Tests in France and its Impact on Research Facilities,Gérard Cognet, CEA & French Embassy
 7. 7 Радиационен хормезис при човек – позитивно действие на малките дози на облъчване, Георги Василев
 8. 8 Методика за определяне обща бета активност на хранителни продукти, A.Сренц, Д. Ганчев, Б. Тосков, Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” 
 9. 9 Current status of BNCT in Bulgaria and future prospects worldwide. Outcome of 15th ICNCT in Japan, M.Мitev, S. Belousov, K. Ilieva,  INRNE-BAS
 10. 10 Учебен център за специализирано обучение при ИЯИЯЕ – състояние и перспективи, А. Артинян, С. Ушев, ИЯИЯЕ-БАН
 11. 11 Радиационен мониторинг на площадката на ирт-софия за периода януари 2011 – август 2012 година, Ц. Нонова, А. Младенов, Д. Иванов,ИЯИЯЕ-БАН
 12. 12  Radionuclide Impact on Sediments and Algae form Black Sea Marine Ecosystems, А. Strezov, INRNE-BAS
 13. 13 Прогнозна оценка за потоците от демонтирани метални материали от извеждането от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй”, М.Славейкова, „Енпро Консулт” ООД 
 14. 14 Мultisection 2-π detectorof thermalneutronsfor diffractionstudies on microsamples in axial geometry, V. Milkov, Sofia University "St. Kliment Ohridski"
 15. 15 Проект за демонтаж на Машинна зала на блокове 1 и 2 на АЕЦ "Козлодуй, Цв. Виденов,„Енпро Консулт” ООД
 16. 16 Оценка на остатъчен ресурс на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”ЕАД, Г. Мойкински,„Енпро Консулт” ООД
 17. 17 Симулиране на експеримента QUENCH-12 с компютърния код ATHLET-CD2.2А, Й. Георгиев, ТУ-София
 18. 18 Свойства и приложение на плазмата в енергетиката, Г. Русев, ТУ-София
 19. 19 Working with young people - priority for WiN Bulgaria, to promote the nuclear energy, R. Ivanova, WIN, Bulgaria
 20. 20 WiN-Bulgaria- an organization with history and development, L. Cokova, WIN, Bulgaria
 21. 21 Българският опит в публичната комуникация при ядрена или радиационна аварийна ситуация - поуките от Фукушима,М. Димитрова, WIN, България
 22. 22 Радиационен инциден в „Полимери” АД, Девня, Н. Иванова, РЗИ Варна 
 23. 23 CORONA - Training of nuclear, I. Tzvetkov, Kozloduy NPP
 24. 24 Teaching WWERs at Hacettepe University Nuclear Engineering Department in Turkey, S. Ergun, Hacettepe University Nuclear Engineering Department,  Ankara
 25. 25 CORONA Training of non-nuclea, M. Manolova, S. Belousov, INRNE-BAS
 26. 26 Current information on CORONA project activities, K. Ilieva, M. Ilieva, INRNE-BAS
 27. 27 Information on ECVET Seminar for the Nuclear Energy Sector (25-26 September 2012, Brussels), M. Ilieva, Risk Engineering, Ltd
 28. 28 The young people in Nuclear Industry, G. Kostadinova, Kozloduy NPP
 29. 29 Reactor Dosimetry in NPP lifetime management and decommissioning tasks,S. Belousov , K. Ilieva, D. Kirilova,  INRNE-BAS, Kozloduy NPP
 30. 30 Ageing management activities for the RPV internals during the operation of Kozloduy NPP, L. Nedelchev,  Kozloduy NPP
 31. 31 Lifetime of NPP: Some more information, E. Kichev,  Kozloduy NPP
 32. 32 Процедури за изпол;зване на програмата имитатор на реактора (ИР) при моделиране на експлоатационни състояния и преходни режими на ВВЕР-1000, Д. Лазаров, АЕЦ Козлодуй
 33. 33 Use of special engineering features for severe accident management new approach for severe accident strategy application, D. Grigorov,Risk Engineering, Ltd
 34. 34 Calculating, and analysis of the radiation protection and shielding of Nuclear Medicine Center including PET/CT center situated in University Hospital St. Marina in Varna, Bulgaria, S. Ivanova1, A.Artinqn 2 , A. Klisarova1, 1Department of Nuclear Medicine, University Hospital St. Marina, Varna, INRNE_BAS
 35. 35  Assessment of BORON ACID distribution from reverced flow at PRISE loca, S. Filopov, Risk Engineering, Ltd
 36. 36 Test of the new TRANSURANUS version v1m2j11 against Russian experimental data, M. Andreeva, S, Boneva, INRNE-BAS
 37. 37 Определяне на радиологичните последствия при двустранно гилотинно скъсване на главен циркулационен тръбопровод на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”, В. Саръева, А. Йорданов, Н. Рижова,  ЕНПРО Консулт ООД
 38. 38 Проект за демонтаж на машинна зала на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй”, Цв. Виденов, Е.Демирева, С. Данаилов , ЕНПРО Консулт ООД
 39. 39 Индивидуален дозиметричен контрол при управление на РАО на територията на ЯНЕУБ в периода 2008-2012 година, Д. Станков, А. Младенов, К. Маринов, Цв. Нонова, К. Крежов,ИЯИЯЕ-БАН  
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY”THE SIXTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE“ SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY” виж ощеПозиция на БЯДОтворено писмо от БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО до ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.виж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество