Годишна конференция на БЯД

БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО ежегодно организира международна конференция, на която учени и специалисти от всички области, свързани с използването на ядрената енергия, имат възможност за обмяна на опит и осъществяване на нови сътрудничества.

Конференциите на БЯД, чиято основна цел е разпространението на знания и постижения в областта на ядрената наука и технологии, се провеждат от 1994 почти без прекъсване. “Ядрената енергия за хората” е основното заглавие на конференцията от 2005 година.

Конференция 2023


Основни теми

Образователни политики по ядрени и радиационни проблеми, Новости в ядрените технологии, Безопасност и култура на безопасност на АЕЦ, Управление на РАО, Извеждане от експлоатация на АЕЦ, Нуклеарна медицина, Радиация и околна среда


Участници

Участие в конференцията вземат български и чуждестранни експерти, професионалисти, изследователи, преподаватели и авторитети, свързани с ядрената енергетика. Културата на безопасност е реплика на културата на индивида. Кои са водещите елементи, които биха могли да повлияят на нивото на културата на безопасност и как трябва да приспособим образователната политика – тези теми бихме искали да акцентираме. Образователната политика е ключов елемент в изграждането на обществена ангажираност и приемане на ядрени приложения, включително производство на енергия. Вярваме, че конферентната среда ще помогне за създаването и ангажирането на повече млади професионалисти в ядреното инженерство и приложения.


Цели

Конференцията „Ядрена енергия за хората” ще предостави форум за представяне на новини и обсъждане на проблеми, свързани с ядрените технологии и ядрените приложения. Конферентната среда ще помогне за въвличането и ангажирането на повече млади професионалисти в ядреното инженерство и приложения. Политиката за обучение е ключов елемент в бъдещото развитие на ядрената енергетика, както и активиране на ангажираност на гражданството спрямо ядрените приложения. Български и чуждестранни експерти и изследователи, млади професионалисти, студенти свързани с ядрената физика и енергетика са поканени да участват в конференцията.