Обща комуникационна стратегия в областта на радиоекологията и радиационната защита

 

 

Създаване на обща комуникационна стратегия в областта на радиоекологията и радиационната защита, бе едно от предложенията на Българско ядрено дружество към държавните институции, чиито компетенции са в областта на ядрената безопасност и радиационната защита. Идеята за това възникна в резултат на проучвания и анализи на възможностите за взаимодействие между НПО и институциите, информиране на гражданите по общественозначими въпроси  и участието им в управлението.

Предложението официално бе направено на втората кръгла маса „Възможности за гражданско участие при реализацията на публични политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението, базирани на добри практики от други области с висок обществен интерес”, организирана от БЯД. Събитието се проведе онлайн на 18 октомври 2020 г. в рамките на проект  No BG05SFOP001-2.009-0172 „Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По време на кръглата маса д-р Младен Митев, председател на БЯД даде информация за целите на проекта и реализацията им до момента. Основните акценти от направените проучвания и анализи бяха представени в две презентации. В първата със заглавие „Добри практики за взаимодействие между гражданското общество и държавните институции“ Ана Колева, „Прима комюникейшънс“ предостави резултатите от анализа на данните за прилаганите форми и механизми за взаимодействие между гражданското общество и държавните институции в процеса на вземане на решения в областите здравеопазване, условия на труд и социалната политика, опазване на околната среда и образование в Република България.

„Възможности за гражданско участие в управлението в областта на радиоекологията и радиационната защита. Изводи и препоръки“ бе презентацията на д-р Митев, в която той описа каналите, начините и механизмите на участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения и създаването на политики в областта на радиоекологията и радиационната защита у нас. В презентацията бяха направени изводите от проучванията, на чиято база са формирани основните препоръки за подобряване на взаимодийствието между граждаското общество и институциите.

В последвалата дискусия участниците имаха възможност да изразят мнение относно направените предложения. Така бяха споделени интересни идеи за подобряване на обществения диалог и за постигане на едно по-високо ниво на взаимодействие, каквото е партньорството. В това отношение като най-добра форма се открои участието на НПО в проекти, което отваря възможност за институциите да възлагат различни дейности на неправителствените организации и да се възползват от експертния им капацитет.

В обсъжданията бе подчертана и необходимостта от прилагане на механизми и инструменти за мониторинг на утвърдените политики и приетите нормативни документи, което ще е допринесе за адекватна оценка на тяхната ефективност и ще е в полза за евентуалната им оптимизация.