Българското ядрено дружество проведе дискусионни срещи с ученици

Какво е радиация? Къде се намира? Откъде бихте искали да научите повече за нея? – бяха част от въпросите, обсъдени от ученици от горните класове по време на дискусионните срещи, организирани от Българското ядрено дружество. Дискусиите се проведоха на 14 май в гр. Козлодуй и на 16 май в гр. София.
Събитията са в рамките на изпълнявания от БЯД проект „Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението“ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Проектът има за цел да потърси успешни подходи за активизиране на участието на гражданите при създаване и провеждане на политики в областта на радиологията и радиационната защита на населението. В този контекст целта на проведените от БЯД срещи с ученици е установяване на степента на познания на младите хора в областта на радиологията и радиационната защита, ползваните източници на информация и начините, по които биха желали да се информират и взаимодействат с институциите по тези въпроси.
Дискусионната срещата в гр. Козлодуй се проведе. в Професионалната гимназия по ядрена енергетика (ПГЯЕ) „Игор Курчатов“ с участието на ученици и техни преподаватели от ПГЯЕ, СУ „Христо Ботев“ и СУ „Св. св. Кирил и Методий“. От страна на организаторите участваха представители на БЯД: Младен Митев и Красимира Илиева, Русиян Цибрански – от АЕЦ „Козлодуй”, Добромир Димитров и Петя Вряшкова – от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, и Радка Иванова – представител на WiN (Жените в ядрената енергетика).
В гр. София дискусионната срещата се състоя в Националния учебен център по култура, Лицей с изучаване на италиански език и култура. В нея взеха участие ученици с тяхната преподавателка по физика. Участници от БЯД бяха: Младен Митев и Красимира Илиева, и Александър Младенов от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН.
На дискусионните срещи д-р Младен Митев, председател на Българско ядрено дружество, запозна учениците с дейността на БЯД, с целите на проекта и на дискусионната среща, както и с ролята на младите хора в процеса на създаване и провеждането на политики в областта на радиологията и радиационната защита при прилагане на демократичните принципи.
И на двете срещи младите хора проявиха жив интерес към обсъжданите въпроси. В хода на дискусиите те изразиха мнение относно необходимостта от повишаване на знанията по въпросите на радиологията и радиационната защита, от улесняване на достъпа до информацията, например за текущия гама фон по места, както и за начините на взаимодействие между гражданите с институциите. Учениците посочиха и предпочитани от тях източници на информация. От страна на преподавателите и WIN постъпиха предложения, свързани с обучението и възможните подходи за активно въвличане на младите хора в материята в областта на радиологията и радиационната защита.