BgNS TRANSACTIONS – научнотехническо списание на БЯД

 

BgNS TRANSACTIONS се издава в два броя годишно и включва научни доклади в следните области от ядрената наука и техника:

  • Управление, строителство и икономика на ЯЕЦ
  • Ядрена физика и технология
  • Ядрена безопасност
  • Радиационна защита и дозиметрия
  • Радиоактивни отпадъци и отработени ядрени горива
  • Ядрени методи и инструментариуми
  • Радиоекология

ISSN: 2603-5480 (online)
ISSN: 2603-5553 (print)

Списанието се индексира от INIS (IAEA International Nuclear Information System)

BgNS TRANSACTIONS


Главен редактор:

Доц. д-р Цветана Нонова (ИЯИЯЕ, Българска академия на науките)

Редакционна колегия:

Доц. дн Павлин Грудев (ИЯИЯЕ, Българска академия на науките)
Доц. д-р Людмил Цанков (Софийски университет Св. Климент Охридски)
Доц. д-р Калин Филипов (Технически университет – София)
Доц. д-р Мария Манолова (ИЯИЯЕ, Българска академия на науките)
Доц. д-р Борис Калчев