ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението

 


Подбрани добри практики за активизиране на гражданското общество

Анкетно проучване за установяване осведомеността на гражданите по въпроси свързани с радиологични познания, лъчеви и токсични натоварвания от радиоактивни източници

Подбрани добри практики за взаимодействие между гражданското общество и държавните институции

Канали и начини по които се осъществява взаимодействието между гражданското общество и държавните институции в областта на радиоекологията в други страни

Канали и начини на взаимодействие между гражданското общество и държавните институции в областите здравеопазване, образование, условия на труд

Въздействие на йонизиращите лъчения от природни източници или минала техногенна дейност върху човека