Повишаване нивото на взаимодействие между гражданското общество и държавните институции

Представители на гражданското общество и на институциите одобриха резултатите, постигнати от Българско ядрено дружество по проект No BG05SFOP001-2.009-0172 „Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Това стана по време на заключителната конференция по проекта, която се проведе онлайн на 16 декември 2020 година.

Необходимостта от повишаване нивото на взаимодействие между гражданското общество и управляващите бе констатирана от участниците в конференцията. В резултат, те подкрепиха предложението на Българско ядрено дружество за разработване на обща комуникационна стратегия и за създаване на Информационно-консултативен център в областта на радиоекологията и радиационната защита.

По време на конференцията д-р Младен Митев, ръководител на проекта и председател на Българско ядрено дружество представи препоръките към държавните институции. Той запозна участниците с целите на проекта и реализираните дейности, които бяха разделени в няколко категории. В първата категория са дейностите за оценка на осведомеността на гражданите по въпросите на радиоекологията и радиационната защита. Това включва проведено социологиеско проучване, както и срещи с ученици от гимназиален курс в гр. София и гр. Козлодуй. Следващата категория са дейностите за идентифициране на добрите практики на гражданското участие в управлението. В тази връзка бяха направени обширни проучвания и задълбочени анализи на начините и механизмите на взаимодействие между заинтересованите страни. Друга категрия са дейностите за повишаване на информираността на гражданите по въпроси, свързани с радиоекологията и радицаионата защита.

На база на направените анализи и проучвания в рамките на проекта, експертите от Българско ядрено дружество са на мнение, че е необходим по-конструктивен диалог между гражданите и органите на управление. За постигането му те предлагат работата на съществуващите консултативните съвети към институциите да се подобри чрез допълнителни представители на неправителствените организации.

Отчитайки обществената значимост на решенията по ликвидирането на последиците от уранодобива у нас, от БЯД препоръчват да се регламентира участието на представители на гражданското общество от засегнати региони в експертните групи, които да участват във формирането на политиките.

Сред предложенията на БЯД към институциите е темата за радиоекологията и радиационната защита да влезе в образователната програма на учениците. Като препоръката е да се подходи балансирано и децата и да бъдат запознати както с ползите от радиацията, така и с необходимите мерките за намаляване на риска от нейното използване.