Тридесет години Българско ядрено дружество

Тази година се навършват тридесет години от учредяването на Българското ядрено дружество, което е една от най-старите неправителствени организации в нашата страна и с най-дългогодишна история в ядрената сфера. Годишнината бе отбелязана с конференция под наслов „Ядрената енергия за хората“, която се проведе на 3 декември 2021 г. в смесен формат – присъствено и онлайн.

Сред основните теми по време на конференцията бяха начините за преодоляване недостига на кадри в областта и мотивирането на младите хора да изберат за свое бъдещо професионално поприще някоя от областите на ядрената сфера. В тази връзка, от Агенцията за ядрено регулиране бе представена „Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032“. В допълнение, г-н Цанко Бачийски, председател на АЯР се обърна към участниците в конференцията с призив да се обединят усилията на всички в ядрената област, за да се справи сектора от липсата на кадри както в полето на науката, така и в индустрията.

Интерес сред участниците предизвика новосъздаденият Център за ядрени компетенции, чийто фокус на дейност е управлението на ядрените знания и иновационен потенциал в сектора. Целта на Центъра е привличане на таланти и подкрепа при изграждането на бъдещите професионалисти в областта.

Добри методически практики в обучението на младите хора бяха представени в презентацията Мария Панталеева „Йонизираща радиация, инциденти и обучението по МБС на студентите в Медицински университет – Варна”.

В конференцията участваха още проф. Димитър Тонев, заместник директор на ИЯИЯЕ – БАН, който предостави информация за „Експериментални резултати на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН“ и доц. Нина Чобанова от НЦРРЗ, която даде обзор на Направленията, дейностите и проектите, които се реализират в Националния център по радиобиология и радиационна защита. Презентация за мисията и функциите на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ направи г-жа Милена Христоскова от ДП РАО, а г-жа Биляна Симеонова от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ предостави актуална информация за „Изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Обобщавайки резултатите от проведените дискусии и обсъждания, д-р Младен Митев, председател на БЯД каза, че въпросът с кадрите е актуален и за да бъде решен е необходимо сътрудничеството между държавните и научни институции, бизнеса и неправителствените организации в сектора.