Общо събрание на БЯД – 2019

Управителният съвет на Българско ядрено дружество, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на дружеството на 17 май 2019 г., от 16:30 ч., в зала 300 на ИЯИЯЕ – БАН, находящ се в София, бул. “Цариградско шосе“ № 72, при следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на БЯД през 2018 г.;
2. Обсъждане и приемане на финансовия отчет за 2018 г.;
3. Обсъждане и приемане на плана за дейността на БЯД през 2019 г.;
4. Обсъждане и приемане на бюджета за 2019 г.;
5. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в 17:30 ч. на същото място, при същия дневен ред.

София, 15 април 2019 г.
От Управителния съвет на БЯД