Общо събрание на БЯД – 2021

Управителният съвет на Българско ядрено дружество, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на дружеството на 10 септември 2021 г., от 16:30ч., в зала 300 на ИЯИЯЕ – БАН, находящ се в София, бул. “Цариградско шосе“ № 72, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на БЯД през 2020г.
  2. Обсъждане и приемане на финансовия отчет за 2020 г.
  3. Обсъждане и приемане на плана за дейността на БЯД през 2021 г.
  4. Обсъждане и приемане на проекто-бюджета за 2021 г.
  5. Промяна на устава на БЯД.
  6. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в 17:30 ч. на същото място, при същия дневен ред.

София, 31 май 2021 г.