Общо събрание на БЯД – 2020

Управителният съвет на Българско ядрено дружество, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на дружеството на 11 септември 2020 г. от 16:30 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ – БАН, находящ се в гр. София, бул.“ Цариградско шосе“ № 72, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на БЯД през 2019г.
2. Обсъждане и приемане на финансовия отчет за 2019 г.
3. Обсъждане и приемане на плана за дейността на БЯД през 2020 г.
4. Обсъждане и приемане на бюджета за 2020 г.
5. Избор на нов Управителен съвет
6. Разни

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе на същата дата в 17:30 ч. на същото място, при същия дневен ред.

София, 07 август 2020 г.