Провокиране на интереса на гражданите и регламентиране на държавна политика за информиране по въпросите на радиоекологията и радиационната защита

Провокиране на интереса на гражданите към въпросите на радиоекологията и радиационната защита чрез предоставяне на качествено и адекватно съдържание. Тази необходимост констатираха участниците в Кръглата маса „Политики в областта на радиоекологията и радиационната защита. Форми и начини за участие на гражданското общество в управлението“, която се проведе на 11 септември 2020 г. в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.

Организатор на събитието бе Българско ядрено дружество по проект No BG05SFOP001-2.009-0172 „Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на Кръглата маса бяха обособени два панела. Първият със заглавие „Взаимодействие на гражданското общество с институциите относно политиките в областта на радиологията и радиационната защита“ и вторият – „Осведоменост на гражданите по въпроси на радиоекологията и радиационната защита, и политиките в областта“.

Първият панел включваше представяне на целите и дейностите по проекта, направеното досега, както и презентацията „Политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на населението. Форми и начини за участие на гражданското общество“. В нея бяха отразени изводите от проучванията и анализите на добрите практики в международен аспект за взаимодействието между институциите и гражданите и включването им в управлението и при взимане на обществено значими решения.

Във вторият панел участниците в Кръглата маса имаха възможност да се запознаят с резултатите от социологическото проучване, проведено от „Глобъл Метрикс“. Тези резултати бяха представени в презентацията „Информационно представяне на резултатите от проучване за установяване на степента на осведоменост на гражданите по въпроси, свързани с радиологични познания, лъчеви и токсични натоварвания от радиоактивни източници“, Катерина Георгиева, Глобал Метрикс ЕООД.

В дискусионната част бяха дадени предложения за иницииране на информационни кампании по въпросите на радиоекологията и радиационната защита в малките населени места като основната роля за реализирането им имат местните власти. Бяха дадени примери за добри практики в това отношение от АЕЦ Козлодуй, ДП РАО и сдружение „Жените в енергетиката“ (WiN). Сред обсъжданите въпроси бе и необходимостта за по-широко включване на темата в образователната програма в училище. В това отношение участниците изразиха мнение, че е добре да има балансиран подход към децата като се започне с ползите от радиацията, а след това да се представят и мерките, свързани с риска от нейното използване. Всички в Кръглата маса се обединиха около становището, че основният ангажимент за информиране на обществото по въпросите на радиоекологията и радиационната защита е на държавните институции. Затова за да има ефективни и работещи практики трябва да се регламентира като държавна политика.